Information om ABB:n
vakuutuskassa

Presentation av ABB:n vakuutuskassa

ABB:n vakuutuskassa grundades 1.12.1944. Kassan hette först Strömbergin avustuskassa, och till följd av ändringen av sjukförsäkringslagen ändrades namnet år 1964 till Strömbergin sairauskassa. Från 1995 hette kassan Strömbergin vakuutuskassa och från 13.9.2000 ABB:n vakuutuskassa.

Kassan fungerar som arbetsplatskassa enligt sjukförsäkringslagen och handhar därmed förmåner enligt lagen för sina försäkrade. Sådana förmåner är sjukvårdsersättningar, sjukdagpenningar och föräldradagpenningar.

Därtill betalar kassan tilläggsförmånsersättningar till sina försäkrade enligt stadgarna.

Kassan stöder arbetsförmågan och ger ekonomisk trygghet vid sjukdom.

Den försäkrades egen
Fpa-byrå

Försäkringskassan fungerar som arbetsplatskassa enligt sjukförsäkringslagen, varvid kassan sköter de försäkrades alla ärenden enligt sjukförsäkringslagen.

Förmåner enligt sjukförsäkringslagen är sjukvårdsersättningar, sjukdagpenningar och föräldradagpenningar.

Rätt till sjukvårdsersättningar ger bl.a. kostnader för läkemedel, läkararvoden, laboratorieundersökningar, radiologiska undersökningar, tandvårdsundersökningar, magnetundersökningar och reseersättningar.

Den egna försäkringen

Försäkringskassan beviljar de försäkrade tilläggsförmånsersättningar huvudsakligen för kostnader för sjukdom och olycksfall under fritiden. Kassan strävar efter att antingen helt eller delvis trygga de kostnader som föranleds för de försäkrade på grund av sjukdom.

Tilläggsförmånsersättning beviljas utöver Fpa-ersättningen för läkemedel, läkararvoden, laboratorieundersökningar, radiologiska undersökningar, fysioterapi, magnetundersökningar och tandvård. Därtill beviljas tilläggsförmånsersättningar för bl.a. glasögon, sjukhus- och hälsocentralsavgifter, poliklinikavgifter och optikerns synundersökningsavgifter.

Försäkringskassans administration

Representantskapet

Representantskapsmötet, som fungerar som kassamöte, har den högsta beslutanderätten i ärenden som gäller kassan. I mötet deltar företrädare för de försäkrade och arbetsgivaren. Kassan har ett ordinarie representantskapsmöte som hålls senast i april.

Representanter till mötet väljs enligt punkt 34 i kassans stadgar.

Styrelse

Försäkringskassan har en styrelse med åtta ordinarie medlemmar samt personliga ersättare. Hälften av styrelsemedlemmarna är representanter för arbetsgivaren. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två år. Styrelsen utses av representantskapet.

Verkställande direktör

Verkställande direktören sköter kassans löpande administration enligt styrelsens anvisningar.

Styrelseordförande:

Mika Sui
mika.sui@fi.abb.com

Verkställande direktör:
Ulla Viitanen
ulla.viitanen@fi.abb.com

ABB:n vakuutuskassa -
stöder arbetsförmågan och ger ekonomisk trygghet
vid sjukdom

Kassans stadgar

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 Försäkringskassans namn är ABB:n vakuutuskassa.

Kassans hemort är Vasa.

2 Kassans syfte är att bevilja förmåner enligt sjukförsäkringslagen och tilläggsförmåner enligt dessa stadgar. Kassan fungerar som arbetsplatskassa enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004).

På kassans verksamhet tillämpas förutom dessa stadgar även lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) och lagen om försäkringskassor (948/2021).

Finansinspektionen ansvarar för den allmänna tillsynen av kassans verksamhet. Kassans verksamhet enligt sjukförsäkringslagen övervakas av Folkpensionsanstalten.

3 Kassan ska ha minst 300 medlemmar.

VERKSAMHETSKRETSEN OCH FÖRSÄKRINGSFÖRHÅLLANDET

4 Kassans verksamhetskrets utgörs av arbetsgivaren ABB Oy:s (0763403-3) anställda i arbetsavtalsförhållande, med undantag för tjänstemän, samt tjänstemän vid denna försäkringskassa.

I dessa stadgar kallas arbetsgivaren för delägaren.

En förutsättning för att omfattas av verksamhetskretsen är att personen får sin huvudsakliga utkomst av delägaren.

En person som är försäkrad vid en annan sjuk- och försäkringskassa kan inte omfattas av verksamhetskretsen.

Verksamhetskretsen omfattar inte heller personer vars anställningsförhållande är avsett att vara tillfälligt. Med tillfällighet avses ett anställningsförhållande som varar högst fem månader.

Försäkrade vid kassan är alla som omfattas av kassans verksamhetskrets och försäkringsförhållandet är obligatoriskt.

Kassans styrelse kontrollerar att villkoren för försäkringsförhållandet uppfylls. När försäkringsförhållandet inleds sänds kassans stadgar till den försäkrade antingen per post eller per e-post.

De försäkrade informeras om stadgebestämmelser och -ändringar på försäkringskassans webbplats samt på delägarens inside-sida.

UTTRÄDE OCH UTESLUTANDE UR KASSAN

5 Den försäkrade utträder ur kassan genom att upphöra att omfattas av verksamhetskretsen. En försäkrad kan inte uteslutas ur kassan.

6 Delägaren utträder ur kassan genom att lämna ett skriftligt meddelande om utträde till kassan minst sex månader före utträdesdagen. En delägare kan inte uteslutas ur kassan.

7 En försäkrad eller delägare som avgår från kassan har ingen andel i kassans medel.

FÖRSÄKRINGSAVGIFTER

8 Den försäkrades försäkringsavgift är 1,4 procent av den lön som omfattas av lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) som den försäkrade får av delägaren och kassan. Av en försäkrad som får delinvalidpension eller partiell ålderspension tas därtill ut 1,4 procent av pensionen som försäkringsavgift. Kassan kan efter ansökan befria den försäkrade från skyldigheten att betala försäkringsavgift under ett långvarigt utlandsuppdrag. Under tiden för avgiftsbefrielse har den försäkrade inte rätt till kassans tilläggsförmåner. Delägaren betalar årligen bidrag till kassan. Delägaren fastställer bidragets belopp i december föregående år på basis av medlemsantalet den 1 januari det år som börjar.

Kassan kan efter ansökan befria den försäkrade från skyldigheten att betala försäkringsavgift under ett långvarigt utlandsuppdrag. Under tiden för avgiftsbefrielse har den försäkrade inte rätt till kassans tilläggsförmåner. 

Delägaren betalar årligen bidrag till kassan. Delägaren fastställer bidragets belopp i december föregående år på basis av medlemsantalet den 1 januari det år som börjar.

9 Delägaren och kassan tar ut försäkringsavgiften från den försäkrades lön i samband med lönebetalningen. Försäkringsavgifterna kontoförs till kassan minst en gång per månad. Delägarens bidrag betalas till kassan en gång per år, senast 31.3.

10 Om kassans ekonomiska läge kräver det kan kassans styrelse sänka eller höja försäkringsavgifterna med högst 25 procent. En ändring av avgifterna som varar över sex månader ska genomföras som en ändring av stadgarna. Delägaren ska ge samtycke till en ändring av avgifterna innan den genomförs.

VERKSAMHET ENLIGT SJUKFÖRSÄKRINGSLAGEN

11 I enlighet med sjukförsäkringslagen och bestämmelser som utfärdats med stöd av den har den försäkrade rätt till:
1) ersättning för kostnader för nödvändig sjukvård på grund av sjukdom,
2) dagpenning för arbetsoförmåga som beror på sjukdom,
3) ersättning för nödvändiga kostnader på grund av graviditet och förlossning,
4) moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt särskild moderskapspenning,
5) specialvårdspenning,
6) dagpenning enligt 18 § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader,
och celler för medicinska ändamål (101/2001).

12 Förmånerna enligt sjukförsäkringslagen, deras belopp och begränsningar, när försäkringen inleds och avslutas, ansökan om och utbetalning av förmåner, sökande av ändring samt uppgifter som anknyter till verksamhet enligt sjukförsäkringslagen bestäms i enlighet med sjukförsäkringslagen samt bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

13 Kassan har rätt att få de medel som behövs för att betala förmåner enligt sjukförsäkringslagen samt ersättning för kassans förvaltningsutgifter från Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsfond i enlighet med bestämmelserna i sjukförsäkringslagen och förordningen om verkställighet av sjukförsäkringslagen (1335/2004).

TILLÄGGSFÖRMÅNER

14 Kassan ersätter kostnader för nödvändig vård för en försäkrad som för att främja eller upprätthålla hälsan, sköta en sjukdom samt på grund av graviditet och förlossning måste söka vård hos en läkare, tandläkare eller en annan person med tillbörlig yrkesutbildning. Ersättning betalas till den del som vården hade kostat om onödiga kostnader hade undvikits.

Innan tilläggsersättningen betalas dras ersättningen enligt sjukförsäkringslagen (eller någon annan lag) av från den. På motsvarande sätt, om den försäkrade har rätt till ersättning enligt lagstiftningen i något annat land än Finland kan ersättningen i fråga efter styrelsens prövning beaktas som helhet eller delvis när kassans ersättning fastställs.

KOSTNADER SOM ERSÄTTS

1. Läkararvoden

1.1. Läkarens mottagningsarvoden när besöket ska ersättas även enligt sjukförsäkringslagen, dock med den begränsningen att endast 80 procent ersätts av mottagningsarvodet som en specialistläkare tar ut. Tandläkararvoden ersätts enligt punkt 9.

1.2. Av operationer eller jämförbara läkaringrepp vid en privat sjukvårdsanstalt ersätts 80 procent. Ersättningens maximibelopp är 3 000 euro per år per försäkrad.

2. Offentlig hälso- och sjukvård

2.1 Avgifter som inte gäller tandvård som tagits ut vid en hälsocentral för en läkartjänst inom den öppna sjukvården, poliklinikavgifter vid sjukhus samt avgifter för dagkirurgi, högst till de maximibelopp som anges i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992).

2.2 Avgifter per vårddag vid ett sjukhus och en hälsovårdscentral, högst till maximibeloppet för avgiften per vårddag för kortvarig vård som ges vid en annan verksamhetsenhet vid ett centralsjukhus än en psykiatrisk verksamhetsenhet.

3. Undersökningar och vård inom den privata hälso- och sjukvården

3.1 Avgiften för en privat sjukvårdsanstalt totalt högst 800 euro per vårdbesök och om inte vården i övrigt ska ersättas enligt punkt 1-9.

3.2 Laboratorieundersökningar och undersökningar inom det patologiska området som ordinerats av en läkare samt provtagning och fototerapi i anslutning till dessa. Ersättningens maximibelopp är 3 000 euro per år per försäkrad.

3.3. 80 procent av magnetundersökningar och andra radiologiska undersökningar som ordinerats av en läkare. Ersättningens maximibelopp är 3 000 euro per år per försäkrad.

4. Läkemedel

4.1. 90 procent av läkemedel, kliniska näringspreparat, motsvarande produkter och bassalvor som ordinerats av en läkare när ersättning har erhållits även med stöd av sjukförsäkringslagen. Ersättningen beräknas enligt det pris (referenspris) som ersättningen enligt sjukförsäkringslagen har beräknats enligt.

4.2. 90 procent av andra läkemedel än sådana som ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen, om styrelsen i ett enskilt fall anser det skäligt att godkänna ersättningen antingen helt eller delvis.

4.3 Den årliga initialsjälvrisken för läkemedel enligt sjukförsäkringslagen ersätts inte.

5. Fysioterapi

5.1. 80 procent av fysioterapi och fysioterapeutisk undersökning som ordinerats av läkare.

6. Massage

6.1 80 procent av avgifterna för massage som ordinerats av en läkare, dock högst 10 vårdbesök per kalenderår.

7. Hjälpmedel

7.1 Anskaffning av förband, stödstrumpor, stödvästar, fotstöd och bettskenor som ordinerats av en läkare till ett maximibelopp av 101 euro per ersättningsgång, om det inte är möjligt att få dem antingen permanent eller tillfälligt gratis, och med begränsning av kassans ansvar till högst ett belopp där man har beaktat ersättning eller rabatt som erhållits från annat håll.

7.2 Med läkarremiss för hyra eller anskaffning av en CPAP-apparat eller av priset för en tillfällig sömnmask som behövs för sömnapné högst 150 euro i början av vården fram till det att apparaten kan fås från en offentlig sjukvårdsenhet.

8. Glasögon

8.1 För den som varit medlem i kassan i minst ett år med remiss från en läkare eller en optiker ett par glasögon eller kontaktlinsförpackningar som engångsköp eller en operation som korrigerar synen. Ersättning betalas till högst 300 euro per ersättningsgång vart tredje kalenderår. En förutsättning för ersättningen är att glasögonlinserna eller kontaktlinserna optiskt förbättrar synen.

8.2 Hela avgiften som tas ut för en synundersökning som görs av en optiker.

9. Tandvård

9.1 För den som hört till kassan i minst ett år arvodet eller avgiften för en tandläkares, specialtandteknikers och munhygienists vårdarbete. Som vårdarbete 5 anses även tandundersökning, tandreglering, protetiska ingrepp och tandtekniskt arbete. Som tilläggsförmån ersätts högst 250 euro av kostnaderna som föranleds av vård varje kalenderår.

9.2 För den som har varit medlem i kassan i minst fem år högst 337 euro med minst fem års intervaller för protetisk vård som ges av en tandläkare eller specialtandtekniker.

9.3 Tandläkararvode om det är fråga om nödvändig vård för att vårda en annan sjukdom än en tandsjukdom.

10. Psykoterapi och kortvarig psykoterapi

10.1. 50 procent av självriskandelen för rehabiliterande psykoterapi som ersätts av Fpa för de besök som Fpa har ersatt.

10.2 80 procent av kortvarig psykoterapi som ordinerats av en företagshälsoläkare, dock högst fem vårdbesök och högst 800 euro per kalenderår.

VILLKOR FÖR ERHÅLLANDE AV TILLÄGGSFÖRMÅNSERSÄTTNINGAR

15 Villkor för utbetalning av ersättning enligt dessa stadgar är att 1. undersökningen eller vården har genomförts av en läkare eller en annan person som fått tillbörlig yrkesutbildning och som införts i centralregistret över yrkespersoner vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira eller 2. att undersökningen eller vården som genomförts inom den privata hälso- och sjukvården har skett vid en sådan privat verksamhetsenhet som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990). Som nödvändig vård och undersökning anses medicinskt allmänt accepterad sjukvård eller främjande och upprätthållande av hälsan som iakttar god vårdpraxis. Läkarordination ska skaffas före händelsen som berättigar till ersättning. Rätten till ersättning på basis av en ordination gäller i ett års tid från det att ordinationen utfärdades. Med en ordination ersätts högst 15 undersöknings- eller vårdbesök, om undersökningen eller vården har skett inom ett år från det att ordinationen utfärdades. Läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor ersätts på en gång till en mängd som motsvarar högst tre månaders behandlingstid. Kostnader för vård i utlandet ersätts högst till det belopp som vården skulle ha kostat i Finland. Resekostnader ersätts inte. Stadgeenliga tilläggsförmånsersättningar med ett årligt maximibelopp kan efter representantskapsmötets beslut justeras enligt levnadskostnadsindex.

16 Begravningsbidrag

När en försäkrad avlider betalas 1000 euro som begravningsbidrag.

Begravningsbidraget betalas till maken om den försäkrade är gift när hen avlider eller till en sambo som bott i samma hushåll med den försäkrade vid dödstidpunkten. I övriga fall betalas begravningsbidraget till den försäkrades barn, eller om sådana inte finns, till den försäkrades föräldrar eller, om ingendera av dem lever, till dödsboet. Om den som är berättigad till bidraget inte sköter begravningen kan av bidraget först betalas högst de faktiska begravningskostnaderna till den som har skött begravningen.

Bestämmelsen om äktenskap och makar i stycke 2 tillämpas även på registrerade partnerskap och en part i parförhållandet enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001).

17 Avgångsbidrag

Avgångsbidrag betalas på grunderna enligt stycke 2 under denna punkt till en försäkrad som avgår från kassan vid övergång till ålderspension eller till tills vidare gällande invalidpension efter att ha fyllt 58 år eller till partiell förtida ålderspension och helt och hållet uteblir från arbetet.

Avgångsbidrag betalas till den som varit medlem i kassan i minst 15 år i en eller flera etapper. Avgångsbidraget uppgår till 1 200 euro. För en medlem som blir pensionerad efter deltidsarbete bestäms avgångsbidraget som den andel av det fulla avgångsbidraget som motsvarar deltidsarbetets omfattning.

Personer som blivit medlemmar i kassan efter 1.1.2014 omfattas inte längre av avgångsbidraget.

18 De förmåner som avses i punkterna 14-17 betalas av kassan endast till den del de överskrider motsvarande ersättningar som erhålls med stöd av sjukförsäkringslagen. Om den försäkrade har rätt till ersättning också med stöd av en annan finsk lag än sjukförsäkringslagen, betalas ersättning endast till den del som den överskrider den ersättning som betalas med stöd av en annan lag. På motsvarande sätt, om den försäkrade har rätt till ersättning enligt lagstiftningen i något annat land än Finland kan ersättningen i fråga efter styrelsens prövning beaktas som helhet eller delvis när kassans ersättning fastställs.

19 Kassans ansvar för tilläggsförmåner börjar när försäkringsförhållandet inleds och upphör när försäkringsförhållandet slutar. Kassan ersätter endast kostnader som uppkommit under försäkringsförhållandets tid. Kostnaden anses uppkomma när vården ges och undersökningen genomförs. När ersättningarnas årliga maximibelopp granskas bestäms ersättningsgrunden enligt vårdtidpunkten, oberoende av när kostnaden har betalats.

BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE TILLÄGGSFÖRMÅNERNA

20 Om den försäkrade blir sjuk under en arbetsinställelse eller en permittering som beror på brist på arbete eller av någon annan orsak än sjukdom eller förlossning stannar borta från arbetet och inte får lön för den tiden betalas inte tilläggsförmåner enligt punkt 14 i dessa stadgar för tiden i fråga. Tilläggsförmåner betalas inte heller under tiden för en avgiftsbefrielse enligt punkt 8.

21 I fråga om tilläggsersättningar är kassan fri från ansvar gentemot en sådan försäkrad eller annan förmånstagare som avsiktligt har orsakat försäkringshändelsen.

Om en försäkrad eller en annan förmånstagare har orsakat försäkringshändelsen av grov oaktsamhet, kan dennes tilläggsförmån nekas eller sänkas eller utbetalningen av en redan beviljad förmån avbrytas enligt vad som är skäligt med beaktande av omständigheterna.

Detta gäller även om en försäkrad avsiktligt har förhindrat sin återhämtning eller utan godtagbar orsak inte har samtyckt till sådan undersökning eller vård som en av kassan anvisad läkare ordinerat, med undantag för ingrepp som orsakar allvarlig hälsomässig skaderisk. Innan förmånen nekas eller sänks eller utbetalningen av en beviljad förmån avbryts ska den försäkrade eller den andra förmånstagaren höras samt den försäkrades eller den andra förmånstagarens förfarande i ärendet och den utbetalade förmånens belopp beaktas.

22 Styrelsen har rätt att bestämma vilken läkare eller vilken person med tillbörlig yrkesutbildning som avses i 15 punkten 1 stycket eller vilken sjukvårds- eller undersökningsanstalt eller vilket apotek som ska anlitas när det är fråga om vård som ska ersättas som tilläggsförmån enligt dessa stadgar.

Den försäkrade är skyldig att på uppmaning av kassans styrelse och på kassans bekostnad besöka en av styrelsen namngiven läkare eller sjukvårds- eller undersökningsanstalt för en undersökning som behövs för utredning av ett ersättningsärende.

Om den försäkrade inte iakttar bestämmelserna i 1 eller 2 stycket kan ersättningen nekas helt eller delvis.

ANSÖKAN OM OCH UTBETALNING AV TILLÄGGSFÖRMÅNER

23 Tilläggsförmåner enligt dessa stadgar ska sökas skriftligt. Till ansökan ska fogas en sådan utredning som anses nödvändig.

Tilläggsförmånsersättning ska sökas inom sex månader efter att avgiften som ersättning söks för har betalats. Begravnings- och avgångsbidrag ska sökas inom ett år efter att rätten till bidraget har uppkommit.

Förmånen kan dock beviljas antingen helt eller delvis trots försening, om det anses oskäligt att neka den. Förmånsansökningar ska behandlas som brådskande. På försenade förmåner tillämpas bestämmelserna i 6 kap. 8 § i lagen om försäkringskassor.

24 En ersättning enligt punkt 14 i dessa stadgar kan betalas till fullt belopp om erhållandet av en ersättning enligt sjukförsäkringslagen eller någon annan lag fördröjs av en orsak som inte beror på den försäkrade och om den försäkrade förbinder sig att återbetala till kassan den andel som motsvarar ersättningen som kassan betalat av det ersättningsbelopp som erhållits med stöd av lagen.

25 Om den försäkrade eller en annan förmånstagare har fått en tilläggsförmån enligt dessa stadgar
till ett större belopp än hen hade rätt till ska den förmån som betalats utan grund återkrävas. Vid indrivningen av en tilläggsförmån som betalats utan grund ska man iaktta god indrivningssed.

Man kan avstå från återkrav helt eller delvis om detta anses skäligt och den ogrundade betalningen inte har orsakats av den försäkrades eller en annan förmånstagares oärliga förfarande eller om beloppet som betalats utan grund är ringa.

Beloppet som återkrävs kan dock dras av från en tilläggsförmån som kassan betalar senare, om den försäkrade eller någon annan förmånstagare samtycker till detta.

SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT OM TILLÄGGSFÖRMÅN

26 Den som är missnöjd med kassans tilläggsförmånsbeslut kan söka en rekommendation om avgörande i ärendet från Försäkrings- och finansrådgivningen. Begäran om rekommendation om avgörande ska skickas till den egna kassan eller till Försäkrings- och finansrådgivningen inom 30 dagar efter att den försäkrade har fått beslutet till kännedom. Den försäkrade anses ha fått kännedom om beslutet den sjunde dagen efter att beslutet postats.

Den som är missnöjd med ett tilläggsförmånsbeslut kan även föra ärendet till domstol för avgörande.
Talan ska väckas inom tre år efter att den som är missnöjd med tilläggsförmånsbeslutet skriftligen får kännedom om kassans beslut och om tidsfristen på tre år.

Domstolen är den allmänna underrätten vid kassans hemort, dvs. Österbottens tingsrätt. Talan kan också handläggas vid den tingsrätt i vars domkrets den som framför yrkandet har sin hemort eller sitt stadigvarande boende.

FONDER FÖR EGET KAPITAL

27 Kassan har en reservfond och en dispositionsfond.

Till reservfonden ska årligen avsättas minst 20 procent av det överskott som bokslutet visar efter det att från överskottet avdragits det underskott för de föregående räkenskapsperioderna som balansräkningen visar.

När reservfonden är minst lika stor som medeltalet av försäkringsavgiftsintäkterna under räkenskapsperioden och de två föregående räkenskapsperioderna, behöver avsättning till reservfonden inte längre göras.

Reservfonden får enligt representantskapets beslut minskas endast för att täcka ett underskott som utvisas av en fastställd balansräkning.

Utan hinder av bestämmelserna i stycke 4 kan Finansinspektionen på ansökan ge kassan tillstånd att av särskilda skäl minska reservfonden, i allmänhet likväl inte så att den underskrider reservfondens fulla belopp.

28 Till dispositionsfonden ska överföras den del av överskottet som inte har överförts till reservfonden.

Dispositionsfonden får användas:
1) för förstahandstäckning av underskott som bokslutet visar,
2) enligt styrelsens prövning för utökning av de tilläggsförmåner som nämns i stadgarna i enlighet med en av styrelsen för högst ett år i sänder fastställd plan.

Om dispositionsfonden har blivit så stor att dess medel utgör mera än 50 procent av medlen i reservfonden när den är full, ska kassan vidta åtgärder för att antingen utöka de förmåner som avses i dessa stadgar eller sänka avgifterna.

ANSVARSSKULD

29 Kassans anvarsskuld består av ett ersättningsansvar som motsvarar de ersättningsbelopp och andra belopp som ska betalas med anledning av inträffade försäkringsfall och som är obetalda.

Ersättningsansvaret uträknas på bokslutet i enlighet med de beräkningsgrunder som Finansinspektionen har fastställt.

BOKSLUT

30 Kassans räkenskapsperiod är ett kalenderår.

För varje räkenskapsperiod ska uppgöras ett bokslut som överensstämmer med social- och hälsovårdsministeriets förordning (1196/2021) och med Finansinspektionens bestämmelser och som omfattar resultaträkning och balansräkning jämte bilagor. En verksamhetsberättelse ska fogas till bokslutet. Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska tillställas revisorerna för granskning minst en månad före det ordinarie representantskapsmötet.

31 Om medlen i dispositionsfonden inte räcker till för att täcka kassans underskott, används medlen i reservfonden för detta ändamål. Kassan har inte en sådan skyldighet att betala tillskottsavgift som avses i 4 kap. 12 § i lagen om försäkringskassor.

REVISION

32 Kassan har en revisor som väljs för ett år åt gången. Till revisor kan väljas en fysisk person eller en godkänd revisionssammanslutning.

En fysisk person som valts till revisor ska ha en revisorsersättare. För den revisionssammanslutning som valts till revisor väljs ingen revisorsersättare. Revisorn och dennes ersättare ska vara en sådan revisor som avses i revisionslagen (1141/2015).

Revisorn eller revisorerna väljs vid representantskapsmötet. E n person som fyllt 70 år får inte väljas till revisor.

REPRESENTANTSKAPSMÖTET

33 Representantskapsmötet, som fungerar som kassamöte, har den högsta beslutanderätten i ärenden som gäller kassan.

Representantskapets mandatperiod är ett år.

Representantskapsmötet ska hållas på kassans hemort. Man får delta i mötet även per post, med dataförbindelse eller med något annat tekniskt hjälpmedel.

34 Före den 20 februari väljer de försäkrade till representantskapet för följande period en representant för varje påbörjad grupp på 200 försäkrade som hör till ett distrikt som avses i punkt 35 enligt antalet försäkrade den sista dagen av det föregående året.

Till representantskapet väljs dock alltid minst 10 representanter och personliga ersättare för dessa. Endast den som är försäkrad vid kassan får kandidera i valet. Styrelsemedlemmar kan inte väljas till representantskapet.

En försäkrad eller ersättare som deltar i representantskapsmötet betalas ett mötesarvode, vars belopp föreslås av styrelsen och bestäms av representantskapet. Vid representantskapsmötet har varje representant en röst.

En försäkrad eller ersättare som deltar i representantskapsmötet betalas ett mötesarvode, vars belopp föreslås av styrelsen och bestäms av representantskapet. Vid representantskapsmötet har varje representant en röst.

Vid mötet kan en medlem av representantskapet inte företrädas av ett ombud. En medlem av representantskapet kan använda en assistent. Användning av en assistent ska meddelas på förhand.

Representantskapets mandatperiod börjar den första mars och slutar vid utgången av februari kalenderåret som följer efter valåret.

Vid mötet företräder delägaren ett röstetal som motsvarar det sammanlagda antalet röster för de försäkrade som är representerade vid mötet. Den som använder delägarens rösträtt ska framlägga en daterad och specificerad fullmakt.

Delägarnas gemensamma röstetal fördelas vid mötet mellan delägarna i proportion till antalet försäkrade vid kassan som vid slutet av föregående år tjänstgjorde vid dem.

35 För valet av representantskapet delar styrelsen in de försäkrade i kassan i Helsingfors och Vasa distrikt. Före slutet av januari bestämmer styrelsen enligt distrikt valmötets tid och plats, de personer som ansvarar för arrangemangen samt fastställer antalet medlemmar som väljs till representantskapet per distrikt.

Om inte minst 10 medlemmar blir valda till representantskapet på basis av antalet försäkrade i distrikten bestämmer styrelsen att den första tilläggsrepresentanten ska väljas från det distrikt där antalet försäkrade dividerat med talet 200 ger den största resten. Eventuella tilläggsrepresentanter som behövs därefter väljs turvis från distrikten.

Styrelsen sammankallar valmötet genom att meddela om det på delägarens anslagstavlor i distriktets område och på kassans webbplats minst en vecka före mötet. Vid valmötet har varje försäkrad som hör till distriktet i fråga en röst. Rösträtten kan inte användas genom ett ombud Rösträtten kan användas genom en assistent.

Till representantskapet väljs de som får flest röster. Personliga ersättare väljs av dem som fått näst mest röster i den ordning som deras röstantal anger. När rösterna faller jämnt avgörs valet genom lottdragning.

Vid valmötet förs ett protokoll där de närvarande medlemmarna samt valresultatet antecknas. Protokollet ska justeras och undertecknas av mötets ordförande och minst en försäkrad vid kassan som utsetts vid mötet. Protokollet ska tillställas kassans styrelse före utgången av februari.

36 Kassan håller årligen ett ordinarie representantskapsmöte senast i april.

Vid det ordinarie representantskapsmötet:
1) framläggs bokslutet och revisionsberättelsen,
2) fattas beslut om fastställande av bokslutet,
3) fattas beslut om användning av överskott eller täckande av underskott,
4) fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören,
5) fattas beslut om andra åtgärder som föregående års verksamhet och bokslut
kan ge anledning till,
6) fastställs arvodena för medlemmarna i representantskapet, styrelsens ordförande och andra medlemmar
samt revisorerna,
7) väljs nya medlemmar och ersättare i stället för de medlemmar och ersättare i styrelsen som är i tur att avgå,
8) väljs revisorer och de revisorsersättare som behövs,
9) behandlas styrelsens redogörelse för kassans nuläge samt
10) behandlas eventuella övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen.

37 tt extra representantskapsmöte ska hållas när styrelsen anser det nödvändigt.

Ett extra representantskapsmöte ska hållas också om röstberättigade vid representantskapsmötet som företräder minst en tiondedel av det sammanlagda antalet röster eller Finansinspektionen eller kassans revisor skriftligen kräver detta för behandling av anmält ärende.

Möteskallelsen ska skickas inom 14 dagar efter att det krav som avses i stycke 2 framförts.

38 Den försäkrade och delägaren har rätt att få sitt ärende behandlat av representantskapsmötet. Yrkandet ska framföras för styrelsen skriftligt i så god tid att ärendet kan tas in i möteskallelsen.

39 Kallelsen till representantskapsmötet ska skickas tidigast fyra veckor och senast en vecka före mötet. Om beslutet i ett ärende som behandlas vid representantskapsmötet skjuts upp till ett senare möte, ska en separat kallelse skickas till det mötet om det hålls mera än fyra veckor senare.

Kallelsen till representantskapsmötet ska skickas per post eller e-post till representantskapets medlemmar och till delägaren. Kassans övriga meddelanden publiceras på kassans webbplats. Kallelse till ett extra representantskapsmöte ska skickas inom två veckor efter framförandet av det yrkande som avses i punkt 37 stycke 2 i stadgarna.

40 I kallelsen till representantskapsmötet nämns mötestiden och -platsen samt de ärenden som behandlas vid mötet. Om mötet behandlar ändring av stadgarna ska ändringarnas huvudsakliga innehåll nämnas i kallelsen.

Om representantskapsmötet behandlar bokslutet ska bokslutshandlingarna eller kopior av dem hållas tillgängliga för de röstberättigade vid representantskapsmötet på kassans kontor åtminstone i en veckas tid före mötet. Samma förfarande iakttas om representantskapsmötet ska behandla ett ärende som gäller ändring av stadgarna. I möteskallelsen ska uppges att handlingarna finns till påseende.

41 Vid representantskapsmötet förs ordet av en person som mötet utsett till uppgiften.

Som representantskapsmötets beslut gäller den åsikt som fått understöd av mer än hälften av de avgivna rösterna, om inte något annat följer av lagen eller någon annan punkt i dessa stadgar. Vid personval anses den bli vald som får flest röster. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. När rösterna faller jämnt avgörs valet genom lottdragning.

Ett beslut som gäller ändring av kassans stadgar är giltigt endast om det har fått understöd av röstberättigade som har minst två tredjedelar av det vid mötet företrädda röstetalet.

Samma krav gäller om kassan ska försättas i likvidation eller upplösas i andra fall än de som avses i lagen samt vid godkännande av avtal om fusionering av kassan.

Om ändringen av stadgarna direkt gäller delägarens rättigheter eller skyldigheter är en ytterligare förutsättning för fastställandet av ändringen att delägaren har godkänt ändringen vid representantskapsmötet eller på annat sätt. Om det finns flera delägare är en förutsättning för fastställandet av ändringen att minst två tredjedelar av alla delägare har godkänt ändringen vid representantskapsmötet eller på annat sätt. Därtill förutsätts att röstetalet för de delägare som godkänt ändringen representerar minst två tredjedelar av det röstetal som delägarna hade haft sammanlagt om alla delägare hade varit företrädda vid representantskapsmötet.

42 Om lagens bestämmelser om förfaranden eller bestämmelserna om möteskallelsen i dessa stadgar inte har följts i behandlingen av ett ärende, får beslut i ärendet fattas endast om de försäkrade (och delägarna) som berörs av försummelsen samtycker till detta. Om ett ärende enligt lagen eller enligt dessa stadgar ska behandlas vid representantskapsmötet, får mötet fatta beslut i ärendet även om det inte har nämnts i möteskallelsen. Representantskapsmötet kan likaså alltid besluta att sammankalla ett extra representantskapsmöte för behandling av ett visst ärende.

Om de valda representanterna har beslutanderätten vid representantskapsmötet är mötet dock lagligt oberoende av kallelsen om alla representanter är närvarande.

43 Vid representantskapsmötet förs protokoll, där man antecknar de närvarande röstberättigade och deras röstetal, de beslut som fattats vid mötet samt, då omröstning skett, röstningsresultatet. Protokollet ska justeras och undertecknas av ordföranden och minst en röstberättigad som mötet har utsett för detta.  Protokollen ska ha löpande numrering och förvaras på ett tillförlitligt sätt. Protokollet ska senast två veckor efter mötet hållas framlagt för försäkrade och delägare på kassans kontor eller på något annat sätt. Delägarna och de försäkrade har rätt att få en kopia av protokollet och dess bilagor.

STYRELSE

44 Kassans styrelse omfattar åtta ordinarie medlemmar som alla ska ha en personlig ersättare.

Representantskapsmötet utser styrelsen. De försäkrade i kassan utser fyra ordinarie styrelsemedlemmar med ersättare. Delägaren utser fyra ordinarie medlemmar med ersättare. En person som fyllt 65 år får inte väljas till styrelsen.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två år. Mandatperioden slutar när representantskapsmötet som förrättar det nya valet slutar. Från styrelsen avgår vartannat år två medlemmar som väljs av de försäkrade och två medlemmar som väljs av delägaren samt deras ersättare.

Medlemmar eller ersättare som deltar i ett styrelsemöte betalas ett mötesarvode vars belopp bestäms av representantskapet.

En medlem eller ersättare i representantskapet kan inte vara medlem eller ersättare i styrelsen.

45 Styrelsen företräder kassan samt sköter kassans förvaltning och ser till att kassans verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Styrelsens uppgift är särskilt att:
1) välja och avskeda verkställande direktören och sakkunnigläkaren samt att fastställa villkoren för deras tjänsteutövning,
2) ge verkställande direktören nödvändiga anvisningar och föreskrifter för kassans löpande förvaltning och skötseln av annan verksamhet,
3) svara för att kassans bokföring och tillsynen över förvaltningen av kassans medel ordnas på ett ändamålsenligt sätt,
4) besluta om placering av kassans medel och om upplåning,
5) besluta om beviljande av förmåner, om inte styrelsen har gett bestämmanderätten till verkställande direktören eller kassans tjänstemän,
6) sammankalla representantskapsmötet och bereda de ärenden som ska behandlas på mötet samt i verksamhetsberättelsen lägga fram för mötet förslag till åtgärder som gäller underskottet eller överskottet i bokslutet,
7) ge rätt att teckna kassans namn.

46 Styrelsen väljer inom sig en ordförande och vice ordförande vid det första styrelsemötet som hålls efter representantskapsmötet. Styrelsens mandatperiod varar till nästa ordinarie representantskapsmöte. Verkställande direktören eller en försäkringsmatematiker kan inte vara styrelseordförande.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller, om denne är förhindrad, på vice ordförandens kallelse eller, om ordförandena inte ännu valts, på verkställande direktörens kallelse. Ordföranden ska sammankalla styrelsen om en styrelsemedlem eller verkställande direktören kräver det. Styrelsen är beslutför när ordföranden eller viceordföranden och minst fyra andra medlemmar är närvarande. 

Som styrelsens beslut gäller det förslag som fått understöd av mer än hälften av de närvarande. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst.

En styrelsemedlem eller verkställande direktören får inte delta i behandlingen av ett ärende som gäller förhållandet mellan personen i fråga och kassan eller på annat sätt hens privata intressen.

47 Protokoll ska föras över styrelsens möten och protokollet undertecknas av mötets ordförande och protokollförare. Protokollet justeras av minst en medlem som styrelsen utser särskilt för varje möte. Styrelsemedlemmar och verkställande direktören har rätt att få en avvikande åsikt antecknad i protokollet. Protokollen ska ha löpande numrering och förvaras på ett tillförlitligt sätt.

I protokollet antecknas:
1) mötets datum, tidpunkten när mötet började och slutade samt mötesplatsen,
2) de styrelsemedlemmar och andra personer som närvarade vid mötet,
3) de ärenden som behandlades vid mötet, de beslut som fattas och de omröstningar som ordnades samt avvikande åsikter,
4) jäv och andra omständigheter som ansetts nödvändiga.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

48 Verkställande direktörens uppgift är att sköta kassans löpande administration enligt styrelsens anvisningar och bestämmelser. Verkställande direktören ska säkerställa att kassans bokföring är lagenlig och att förvaltningen av medlen är ordnad på ett tillförlitligt sätt.

Verkställande direktören har rätt att företräda kassan i ärenden som ingår i hens uppgifter enligt 4 kap. 13 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor.

KASSANS NAMNTECKNING

49 Kassans namn tecknas av verkställande direktören eller styrelsens ordförande, var för sig samt av en styrelsemedlem eller en tjänsteman vid kassan som styrelsen gett fullmakt, två tillsammans.

PLACERING AV MEDLEN OCH UPPLÅNING

50 Kassan ska placera sina medel på ett sätt som ger avkastning och skydd samt tryggar likviditeten.

Kassamedlen får inte användas för ändamål som uppenbart är främmande för kassans verksamhet.

Kassan får dock tillfälligt uppta kortfristiga lån för att upprätthålla likviditeten. Kassan får inte ingå borgen.

Kassan får dock tillfälligt uppta kortfristiga lån för att upprätthålla likviditeten. Kassan får inte ingå borgen.

ÄNDRING AV DELÄGARENS SKYLDIGHETER

51 Om delägaren vill ändra sina skyldigheter enligt dessa stadgar, ska detta meddelas skriftligt till kassan minst sex månader innan ändringen träder i kraft.

Om arbetsgivarens samtycke till obligatoriskt medlemskap enligt 2 kap. 3 § i lagen om försäkringskassor återkallas, gäller det ännu i sex månader efter att kassan har fått meddelandet om återkallande.

FUSION OCH DELNING

52 Kassan kan inte fusioneras eller delas på det sätt som avses i 7 kap. i lagen om försäkringskassor.

ÖVERLÅTELSE AV FÖRSÄKRINGSBESTÅNDET SAMT FRIVILLIG LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING AV KASSAN

53 I fråga om överlåtelse av försäkringsbeståndet samt frivillig likvidation och upplösning av kassan och de åtgärder som dessa förutsätter ska bestämmelserna i 8 kap. i lagen om försäkringskassor iakttas.

LAGSTADGAD LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING

54 I fråga om likvidation och upplösning av kassan och de åtgärder som dessa förutsätter ska bestämmelserna i 9 kap. i lagen om försäkringskassor iakttas.

Kassan ska försättas i likvidation och upplösas:
1) om antalet försäkrade vid utgången av de två senaste kalenderåren inte har uppgått till det minsta antal som anges i dessa stadgar och det inte kan anses sannolikt att antalet under de närmaste fyra månaderna kommer att stiga till ett högre antal än vad som avses ovan,
2) om kassans bokslut visar ett underskott och underskottet inte har täckts under de två följande räkenskapsperioderna,
3) om kassan inte uppfyller kraven på grunderna för beräkning av ansvarsskulden eller kraven på täckning av ansvarsskulden och på separat täckning,
4) om alla dess delägare upphör med den verksamhet inom vilken de försäkrade är verksamma,
5) om det separat bestäms så i stadgarna,
6) om Finansinspektionen har förordnat om upplösning av kassan.

55 När kassan upplöses ska de återstående medlen skiftas mellan dem som var försäkrade vid kassan när likvidationen inleddes. Medlen skiftas i proportion till deras försäkringsavgifter för de 60 månader som omedelbart föregick likvidationen. Om beloppet som ska delas ut är ringa kan representantskapsmötet fatta beslut om att använda medlen för någon annan verksamhet som motsvarar kassans verksamhet eller ett allmännyttigt ändamål.

Dataskydd

ABB:n vakuutuskassas dataskyddsbeskrivning för medlems- och tilläggsförmånsregistret

ABB:n vakuutuskassalla on käytössä sähköinen Iris-asiointipalvelu

Iriksen kautta pääset hakemaan korvauksia helposti, ja hakemusten ja liitteiden lähettäminen on turvallisempaa kuin normaalia sähköpostia käyttäen (hakemusten lähettämistä ei suositella sähköpostitse).

Pääset käyttämään Iristä kun pyydät ensin lupaa liittyä Irikseen. Pyynnön voit lähettää seuraavasti:

  • Mene osoitteeseen https://abb.omasairauskassa.fi
  • Kirjaudu Suomi.fi -palveluun omilla pankkitunnuksillasi
  • Vie omat tietosi ja laita rasti kohtaan ”Annan sairauskassalle luvan perustaa minulle profiilin Iris-asiointipalveluun. Hyväksymällä tämän sairauskassa liittää sinut sähköiseen korvauksenhakupalveluun.”

 

Pyynnön jälkeen kassalle tulee hyväksymispyyntö ja tunnukset avataan. Kun tunnukset on avattu, saat sähköpostiisi viestin Iris-palvelun käyttäjätunnuksen avaamisesta (kannattaa tarkistaa myös roskaposti). Mikäli et saa viestiä vuorokauden aikana (arkipäivinä), voit käydä kokeilemassa Irikseen kirjautumista.

Mikäli olet jo ottanut Iriksen käyttöön

ABB:n vakuutuskassa använder e-tjänsten Iris

Via Iris kan du lätt ansöka om ersättningar, och det är säkrare att skicka ansökningar och bilagor via tjänsten än med normal e-post (vi rekommenderar inte att du skickar ansökningar per e-post).

Du kan börja använda Iris efter att först ha begärt tillstånd att gå med i Iris. Så här skickar du begäran:

  • Gå till adressen https://abb.omasairauskassa.fi
  • Logga in i Suomi.fi-tjänsten med dina egna bankkoder
  • Ange dina uppgifter och kryssa för punkten ”Annan sairauskassalle luvan perustaa minulle profiilin Iris-asiointipalveluun. Hyväksymällä tämän sairauskassa liittää sinut sähköiseen korvauksenhakupalveluun.” (Jag ger kassan tillstånd att skapa en profil för mig i e-tjänsten Iris. Genom att godkänna detta registrerar kassan dig i den elektroniska tjänsten för ansökan om ersättningar.)

Efter begäran får kassan en begäran om godkännande och användarnamnet öppnas. När användarnamnet har öppnats får du till din e-post ett meddelande om att användarnamnet till Iris-tjänsten har öppnats (kolla även skräpposten). Om du inte får meddelandet inom ett dygn (under vardagar) kan du försöka logga in i Iris.

Om du redan har tagit i bruk Iris