Kostnader
som ersätts

Sjukvårdskostnader som ersätts

Ersättning beviljas för nödvändiga kostnader när det handlar om vård av en sjukdom.

 

Om du har besökt ett apotek, en läkarstation eller en vårdanstalt som kassan inte har ingått ett direktersättningsavtal med måste du själv betala alla kostnader för vården och tjänsteproducenten får inte direkt dra av ersättningen enligt sjukförsäkringslagen (=Fpa-ersättningen) från slutsumman på fakturan.

 

När ersättningarna betalats ser du i Iris alla ersättningar som kassan betalat (samt tilläggsförmånen och ersättningen enligt sjukförsäkringslagen). Om du inte använder e-tjänsten Iris får du ett ersättningskvitto per post från kassan. Ersättningskvittot från kassan kan du också få direkt till din OmaPosti www.posti.fi/sv/privat/omaposti.

 

Därtill får du via Fpa:s centraliserade postutskick ett separat beslut med en redogörelse för ersättningen enligt sjukförsäkringslagen. Ersättning för kostnader för sjukdom eller graviditet och förlossning ska sökas inom sex månader efter att avgiften som ersättnings söks för har betalats.

 • 100 % av allmänläkararvoden (ersättning beviljas när man också har rätt till ersättning enligt sjukförsäkringslagen)
 • 80 % av specialistläkararvoden (ersättning beviljas när man också har rätt till ersättning enligt sjukförsäkringslagen)
 • 80 % av operationer eller motsvarande ingrepp som görs av en läkare vid en privat läkarstation (ersättning beviljas till högst 3 000 e/kalenderår)
 • anstaltsavgifterna ersätts till högst 800 euro / vårdbesök
 • 100 % av hälsocentralsavgifterna
 • 100 % av sjukhusets och hälsocentralens vårddagavgifter (enligt den lägsta avgiftsklassen)
 • 100 % av avgifterna för dagkirurgi (högst till det maximala beloppet enligt förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 912/1992)

 • 100 % av den offentliga sjukvårdens poliklinikavgifter

 • ersättning beviljas när ersättning har beviljats också med stöd av sjukförsäkringslagen
 • 90 % av läkemedel, kliniska näringspreparat, motsvarande produkter och bassalvor

 • ersättningsgrunden är läkemedlets riktpris

 • läkemedel i högre specialersättningsklassen enligt sjukförsäkringslagen

 • 100 % av laboratorieundersökningar som ordinerats av en läkare, undersökningar inom patologiska området samt provtagning i samband med dessa (ersättning beviljas till högst 3 000 e /kalenderår)

 • 80 % av magnetundersökningar (förutsätter remiss av en specialistläkare)

 • ersättning beviljas till högst 3 000 e/kalenderår (inbegriper även andra radiologiska undersökningar)
 • 80 % av radiologiska undersökningar som ordinerats av en läkare (dock inte andra ingrepp som görs i samband med undersökningen
 • ersättning beviljas till högst 3 000 e/kalenderår (inbegriper även magnetundersökningar)
 • 80 % av fysioterapi och fysioterapeutisk undersökning som ordinerats av en läkare

 • 80 % av massage som ordinerats av en läkare, högst 10 vårdgånger per kalenderår
 • massören ska finnas i Valviras Terhikki-register under beteckningen ”Utbildad massör”
 • 50 % av självriskandelen för rehabiliterande psykoterapi som ersätts av Fpa för de besök som Fpa har ersatt
 • 80 % av kortvarig psykoterapi som ordinerats av en företagsläkare i samband med kriser i den psykiska hälsan eller familjesituationen, krisreaktioner i anslutning till dessa samt sömnlöshet och depression (orsaken ska framgå av ordinationen), dock högst fem vårdbesök och högst 800 euro per kalenderår
 • 100 % av cytostat- och dialysbehandlingar samt fototerapi (ersättning beviljas högst till 3 000 e/kalenderår)

 • kostnader för anskaffning av förband, stödstrumpor, stödvästar, fotstöd och bettskenor högst till maximibeloppet 101 euro per ersättningsgång (undersöknings- och vårdremiss av en läkare krävs)

 • för hyra eller anskaffning av en CPAP-apparat eller av priset för en tillfällig sömnmask som behövs för sömnapné högst 150 euro i början av vården fram till det att apparaten kan fås från en offentlig sjukvårdsenhet (undersöknings- och vårdremiss av en läkare krävs)
 • för ett par glasögon 300 euro med tre års intervaller efter ett års medlemskap

 • granskningsperioden är året och inte datumet då de tidigare glasögonen har skaffats (t.ex. om glasögonen har köpts år 2021 kan ersättning nästa gång fås för glasögon som köps 2024)

 • för en operation som korrigerar synen högst 300 euro för själva operationen
 • 100 % av synundersökningsavgiften som tas ut av en optiker
 • ersättningen minskar inte ersättningsbeloppet för glasögon
 • för tandvård 250 euro per kalenderår efter ett medlemskapsår

 • dagen då vården ges avgör för vilket år kostnaden för tandvården räknas

 • högst 337 euro med minst fem års intervaller för protetisk vård som ges av en tandläkare eller specialtandtekniker efter fem medlemskapsår

 • begravningsbidrag till den försäkrades anhöriga 1 000 euro om personen har varit försäkrad vid kassan när hen avlider

 • avgångsbidrag i vissa fall vid pensionering (jfr. 17 § i kassans stadgar)

Allmänt om sjukvårdskostnader

 • Sjukvårdskostnader är bl.a. kostnader för läkemedel, läkararvoden, laboratorieundersökningar, radiologiska undersökningar, fysioterapi, sjukvård, hälsocentralsavgifter, poliklinikavgifter, tandvård och glasögon.

 • Betala först fakturan själv.

 • Skicka handlingarna i original och ansökan om ersättning till kassan. Ett separat betalningskvitto behövs inte.

 • Vid ansökan om glasögonersättning bifoga betalningskvittot i original till ersättningsansökan.

 • Om du anlitar de apotek, läkarstationer eller undersöknings- och vårdanstalter som kassan har ingått ett direktdebiteringsavtal med skickar de fakturan direkt till kassan när du visar upp ditt Fpa-kort med kassans nummer 12705 och betalar den eventuella självriskandelen direkt till apoteket eller anstalten.

 • Betala självriskandelen direkt till anstalten när det handlar om fysioterapi eller en operation eller ett jämförbart ingrepp som genomförts vid en privat läkarstation.

 • Vid ansökan om avgångspension ska du kontakta kassan när ålderspensionen börjar.

 • Ansökan – Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland (fpa.fi)

Sjukdagpenningar

Om du blir sjuk och din arbetsoförmåga varar längre än sjukdagpenningens självrisktid (insjukningsdagen + nio följande vardagar) kan du ha rätt till sjukdagpenning. I regel behöver du dock inte själv ansöka om sjukdagpenning eftersom arbetsgivaren gör det för dig.

 

Om du arbetar deltid på grund av sjukdom och har gjort ett avtal om deltidsarbete med arbetsgivaren kan du ha rätt till partiell sjukdagpenning.

 

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning betalas till arbetsgivaren för den del som motsvarar lönen för sjuktiden. Lönebetalningens längd under sjuktiden bestäms enligt kollektivavtalet.

 

När rätt till sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning uppkommer ber kassan dig om en ansökan om det behövs.

Ansökan – Sjukdagpenningar / Utredning om olycksfall (fpa.fi)

Föräldra
penningar

Om du får rätt till föräldrapenning på grund av ditt barns födelse eller vård av ett adoptivbarn sköter kassan behandlingen av din ansökan om föräldrapenning. Fyll i din ansökan i Fpa:s e-tjänst E-tjänsten MittFPA | Privatpersoner | Fpa.

Elektroniska
tjänsten - Iris

Kassan använder e-tjänsten Iris

Via Iris kan du lätt ansöka om ersättningar, och det är säkrare att skicka ansökningar och bilagor via tjänsten än med normal e-post (med tanke på datasäkerheten rekommenderar vi inte att du skickar ansökningar per e-post).

 

I Iris kan du också kontrollera ersättningar som redan betalats samt t.ex. tandvårdens årliga utfall eller nästa möjliga tidpunkt för ansökan om glasögonersättning.

 

Via Iris kan du söka både kassans tilläggsförmåner och förmåner som ersätts enligt sjukförsäkringslagen (Fpa-ersättningar).

 

Efter att du tagit i bruk Iris skickas kvitton på betalda ersättningar inte längre per post utan du ser dem alla i Iris.

Du kan börja använda Iris efter att du först ansökt om tillstånd att gå med i Iris. Så här skickar du begäran:

 • Gå till adressen https://abb.omasairauskassa.fi
 • Logga in i Suomi.fi-tjänsten med dina egna bankkoder
 • Ange dina uppgifter och kryssa för punkten ”Annan sairauskassalle luvan perustaa minulle profiilin Iris-asiointipalveluun. Hyväksymällä tämän sairauskassa liittää sinut sähköiseen korvauksenhakupalveluun.” (Jag ger kassan tillstånd att skapa en profil för mig i e-tjänsten Iris. Genom att godkänna detta registrerar kassan dig i den elektroniska tjänsten för ansökan om ersättningar.)

Efter begäran får kassan en begäran om godkännande och användarnamnet öppnas. När användarnamnet har öppnats får du till din e-post ett meddelande om att användarnamnet till Iris-tjänsten har öppnats (kolla även skräpposten). Om du inte får meddelandet inom ett dygn (under vardagar) kan du försöka logga in i Iris utan meddelandet om godkännande.

Du kan logga in i Iris på sidan Omasairauskassa med dina egna bankkoder.

Under punkten ”Kiintiöt ja toteutuneet” på framsidan ser du läget för tandvård, massage och glasögonersättning, dvs. hur mycket av ifrågavarande ersättning som redan har sökts eller när du nästa gång kan söka glasögonersättning.

På framsidan ser du därtill eventuella ersättningar som betalats till dig. Klicka på ”Näytä” bredvid rubriken ”Kiintiöt ja toteutuneet” så ser du därtill uppgifter om ersättningar för kortvarig psykoterapi och tandproteser samt motsvarande uppgifter för föregående år.

Du kan göra en ny ersättningsansökan genom att klicka på ”Uusi hakemus” och därefter ”Lisää rivi. Vid punkten ”Korvauslaji” kan du välja vilken ersättning du söker, t.ex. ”Lääkärinpalkkio”.

Under varje ersättningsslag beskrivs hur kassan ersätter kostnaderna i fråga. Systemet ger råd när du fyller i ansökan och berättar vilka bilagor som är obligatoriska vid ansökan om ersättningen i fråga.

T.ex. när du söker om ersättning för läkararvode ska du fylla i fälten ”Kustannus”, ”SVL summa” om du känner till den s.k. Fpa-ersättningens belopp, ”Käyntipvm” och ”Lukumäärä” samt lägga till de bilagor som behövs. När du har sparat ansökan ska du ännu kontrollera dina bankkontouppgifter och ge tilläggsuppgifter om din ansökan om du vill. Välj till sist om du vill skicka ansökan (valmis) eller spara och skicka senare (keskeneräinen).

ABB:n vakuutuskassalla on käytössä sähköinen Iris-asiointipalvelu

Iriksen kautta pääset hakemaan korvauksia helposti, ja hakemusten ja liitteiden lähettäminen on turvallisempaa kuin normaalia sähköpostia käyttäen (hakemusten lähettämistä ei suositella sähköpostitse).

Pääset käyttämään Iristä kun pyydät ensin lupaa liittyä Irikseen. Pyynnön voit lähettää seuraavasti:

 • Mene osoitteeseen https://abb.omasairauskassa.fi
 • Kirjaudu Suomi.fi -palveluun omilla pankkitunnuksillasi
 • Vie omat tietosi ja laita rasti kohtaan ”Annan sairauskassalle luvan perustaa minulle profiilin Iris-asiointipalveluun. Hyväksymällä tämän sairauskassa liittää sinut sähköiseen korvauksenhakupalveluun.”

 

Pyynnön jälkeen kassalle tulee hyväksymispyyntö ja tunnukset avataan. Kun tunnukset on avattu, saat sähköpostiisi viestin Iris-palvelun käyttäjätunnuksen avaamisesta (kannattaa tarkistaa myös roskaposti). Mikäli et saa viestiä vuorokauden aikana (arkipäivinä), voit käydä kokeilemassa Irikseen kirjautumista.

Mikäli olet jo ottanut Iriksen käyttöön

ABB:n vakuutuskassa använder e-tjänsten Iris

Via Iris kan du lätt ansöka om ersättningar, och det är säkrare att skicka ansökningar och bilagor via tjänsten än med normal e-post (vi rekommenderar inte att du skickar ansökningar per e-post).

Du kan börja använda Iris efter att först ha begärt tillstånd att gå med i Iris. Så här skickar du begäran:

 • Gå till adressen https://abb.omasairauskassa.fi
 • Logga in i Suomi.fi-tjänsten med dina egna bankkoder
 • Ange dina uppgifter och kryssa för punkten ”Annan sairauskassalle luvan perustaa minulle profiilin Iris-asiointipalveluun. Hyväksymällä tämän sairauskassa liittää sinut sähköiseen korvauksenhakupalveluun.” (Jag ger kassan tillstånd att skapa en profil för mig i e-tjänsten Iris. Genom att godkänna detta registrerar kassan dig i den elektroniska tjänsten för ansökan om ersättningar.)

Efter begäran får kassan en begäran om godkännande och användarnamnet öppnas. När användarnamnet har öppnats får du till din e-post ett meddelande om att användarnamnet till Iris-tjänsten har öppnats (kolla även skräpposten). Om du inte får meddelandet inom ett dygn (under vardagar) kan du försöka logga in i Iris.

Om du redan har tagit i bruk Iris