Dataskyddsbeskrivning för
ABB:n vakuutuskassas medlemsregister

Uppgifter till den registrerade som förutsätts av Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679)

Uppdaterad 15.12.2022.

Personuppgiftsansvarig

ABB:n vakuutuskassa

Postadress: PB 615, 65101 VAASA

Tfn: 050 33 41710

FO-nummer 0223485-5

Kontaktperson för registerärenden

Ulla Viitanen
E-postadress: ulla.viitanen@fi.abb.com
Tfn: 050 33 41710

Dataskyddsombud

Ulla Viitanen
E-postadress: ulla.viitanen@fi.abb.com
Tfn: 050 33 41710

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund

Ändamålet med behandlingen av uppgifter är handläggning och utbetalning av tilläggsförmånsersättningar enligt kassans stadgar, kundtjänst samt statistikföring och rapportering i anknytning till ersättningarna. Ändamålet med behandlingen av uppgifterna är också skötsel av försäkringsförhållandet vid kassan, kundtjänst och statistikföring och rapportering i anknytning till försäkringsförhållandet. Grunden för behandlingen är verksamhet i enlighet med lagen om försäkringskassor (Dataskyddsförordningen artikel 9.2).

Datainnehållet i kategorierna av personuppgifter och regelbundna uppgiftskällor

Av arbetsgivaren samt tjänsteproducenten som sköter lönebetalningen uppgifter om när den försäkrades anställningsförhållande har börjat och slutar, uppgifter om förskottsinnehållning, medeltimlön, dagslön, arbetstid per vecka/dag, identifieringsuppgifter om den försäkrade, de registrerades arbetsgivaruppgifter och uppgifter om försäkringsavgiften.

Utlämnande och överföring av personuppgifter

Uppgifterna lämnas ut endast med den försäkrades samtycke eller efter den försäkrades separata begäran. Enligt 165c § i lagen om försäkringskassor till nämnder samt för vetenskaplig och historisk forskning. Uppgifterna överförs inte till stater utanför EU eller EES.

Registrens skydd

Kassans tjänstemän och styrelsemedlemmar som behandlar personuppgifter har sekretess- och tystnadsplikt med stöd av 165 § i lagen om försäkringskassor. Dessa personer har undertecknat tystnads- och sekretessförbindelser. Rätten att behandla personuppgifter begränsas med särskilda användarrättigheter och uppgifter. Uppgifterna lagras i en fil som endast kassans tjänstemän har tillgång till. I kundtjänsten identifieras den försäkrade med personbeteckningen.

Lagringstid för personuppgifter

Handlingar som hänför sig till försäkringsförhållandet lagras tills vidare. Handlingar som hänför sig till förmånsärenden lagras i enlighet med bokföringslagen det innevarande året + 6 år eller enligt användningsändamålet. Handlingarna förstörs med beaktande av dataskyddet.

Den registrerades rättigheter

Personen har rätt att granska sina uppgifter, rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas eller raderas samt rätt att begära att uppgifterna överförs från ett system till ett annat. Begäran ska göras till kassan skriftligt. Kassan sänder uppgifterna i regel inom en månad efter begäran, dock senast inom tre månader. Till den försäkrade sänds uppgifter som inte har sänts på basis av en eventuell tidigare begäran. Om den försäkrade anser att man i behandlingen av hens uppgifter har brutit mot dataskyddsförordningen har den försäkrade rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskyddsärenden.

ABB:n vakuutuskassalla on käytössä sähköinen Iris-asiointipalvelu

Iriksen kautta pääset hakemaan korvauksia helposti, ja hakemusten ja liitteiden lähettäminen on turvallisempaa kuin normaalia sähköpostia käyttäen (hakemusten lähettämistä ei suositella sähköpostitse).

Pääset käyttämään Iristä kun pyydät ensin lupaa liittyä Irikseen. Pyynnön voit lähettää seuraavasti:

  • Mene osoitteeseen https://abb.omasairauskassa.fi
  • Kirjaudu Suomi.fi -palveluun omilla pankkitunnuksillasi
  • Vie omat tietosi ja laita rasti kohtaan ”Annan sairauskassalle luvan perustaa minulle profiilin Iris-asiointipalveluun. Hyväksymällä tämän sairauskassa liittää sinut sähköiseen korvauksenhakupalveluun.”

 

Pyynnön jälkeen kassalle tulee hyväksymispyyntö ja tunnukset avataan. Kun tunnukset on avattu, saat sähköpostiisi viestin Iris-palvelun käyttäjätunnuksen avaamisesta (kannattaa tarkistaa myös roskaposti). Mikäli et saa viestiä vuorokauden aikana (arkipäivinä), voit käydä kokeilemassa Irikseen kirjautumista.

Mikäli olet jo ottanut Iriksen käyttöön

ABB:n vakuutuskassa använder e-tjänsten Iris

Via Iris kan du lätt ansöka om ersättningar, och det är säkrare att skicka ansökningar och bilagor via tjänsten än med normal e-post (vi rekommenderar inte att du skickar ansökningar per e-post).

Du kan börja använda Iris efter att först ha begärt tillstånd att gå med i Iris. Så här skickar du begäran:

  • Gå till adressen https://abb.omasairauskassa.fi
  • Logga in i Suomi.fi-tjänsten med dina egna bankkoder
  • Ange dina uppgifter och kryssa för punkten ”Annan sairauskassalle luvan perustaa minulle profiilin Iris-asiointipalveluun. Hyväksymällä tämän sairauskassa liittää sinut sähköiseen korvauksenhakupalveluun.” (Jag ger kassan tillstånd att skapa en profil för mig i e-tjänsten Iris. Genom att godkänna detta registrerar kassan dig i den elektroniska tjänsten för ansökan om ersättningar.)

Efter begäran får kassan en begäran om godkännande och användarnamnet öppnas. När användarnamnet har öppnats får du till din e-post ett meddelande om att användarnamnet till Iris-tjänsten har öppnats (kolla även skräpposten). Om du inte får meddelandet inom ett dygn (under vardagar) kan du försöka logga in i Iris.

Om du redan har tagit i bruk Iris